Tumblelog by Soup.io
 • lucyfer
 • sharaquss
 • nenneke
 • pralina
 • basheerakhan
 • zvrotna
 • skulldisco
 • koskoss
 • 18alexa18
 • Yazek
 • bananaslit
 • mahoniova
 • oceanplanet
 • Frey
 • brownik
 • littlesensitivity
 • paliti
 • zabojczeswiatelko
 • katsiu
 • futureiscoming
 • chocolatecandle
 • hesher
 • Shadowblade
 • czasnazupe
 • marrcin
 • sbt
 • lobotomy
 • ewik
 • meeds
 • come-crawling-faster
 • Clary
 • TyMiJestes
 • guyver
 • sininen
 • kacownik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

3207 d65f 390

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabarricade barricade
8582 90c9 390
Reposted fromaimless aimless viamiimi miimi
1105 6120 390
Reposted fromumorusana umorusana viamiimi miimi
3680 6d83 390
Reposted fromuoun uoun viamiimi miimi
Reposted frommefir mefir viamiimi miimi
0391 d77f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamiimi miimi
1277 ca7b 390

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viayourheartbeat yourheartbeat
3181 a3c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
Reposted fromworst-case worst-case
7045 d44f 390
Reposted fromnyaako nyaako viaworst-case worst-case
3077 2f4e 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viakiks kiks
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
1534 d9ee 390
Reposted fromoutline outline viaanastasie anastasie
2570 09e0 390
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viapodprzykrywka podprzykrywka
Reposted fromFlau Flau viapodprzykrywka podprzykrywka
0578 93ef 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaelinela elinela

June 22 2017

9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl